top of page

GİZLİLİK POLİTİKASI ve KATILIM KOŞULLARI

Bu Gizlilik Politikası, kişisel verilerinizin toplanması, işlenmesi, üçüncü kişilerle paylaşılması, muhafaza edilmesi, güvenliğinin sağlanması konularını ve bu konular ile ilgili olarak sahip olduğunuz haklarınızı açıklamaktadır. Gulbaba Music Management veri işleyen ve veri sorumlusu konumundadır. Bu form aracılığıyla işlenen kişisel verileriniz yalnızca size [Sound Ports Festival, Gulbaba Music Management ] kapsamında iletişim kurulması, ve etkinliklerin duyurulması amacıyla, elektronik veya elektronik olmayan yollarla işlenmektedir. Kişisel verilerinizin, veri sorumlusu haricinde herhangi bir 3. şahıs veya şirkete aktarımı yapılmayacaktır. Talep etmeniz veya saklama amacımızın sona ermesi halinde kişisel verileriniz derhal imha edilecektir.

Herkes, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltmelerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Rıza Gerektirmeyen Haller : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesinin 2. fıkrası uyarınca, kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusu/veri işleyen sıfatıyla [Şirket İsmi]’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Şirketimizin açık rıza almaksızın kişisel verileri işleyebilme hakkı mevcuttur. Ayrıca, Şirketimizin tabii olduğu mevzuattan kaynaklanan kanuni yükümlülüklerini yerine getirmesi için ve/veya yasal zorunluluklar nedeniyle bilgi talep edebilecek kişi/kurumlara yapılacak açıklama, kullanım ve aktarımlar için açık rıza alınmasına gerek olmamaktadır.

 

Veri Sorumlusu: AHMET CAN TAŞDEMİR - BARIŞ SERHAN LOKMAN GÜLBABA MÜZİK KOLLEKTİF ŞİRKETİ

 

Adres: Evliyaçelebi Mah. Aybastı Sok. Beyhan Apt. 11/4 Şişhane  Istanbul  Türkiye 

 

Telefon: +90 212 244 12 01


Mail: info@gulbabamusic.com

bottom of page